A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
BIP Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
BIP.gov.pl

  Zamówienie publiczne

                                                                                                         Białystok, dnia 08.03.2018

   

  Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
  przy ul. Upalnej 58

  Ogłasza drugi  publiczny przetarg ustny nieograniczony
  na pozostający w trwałym zarządzie żłobka najem lokalu użytkowego

   

   

   

  Lp.

   

   

   

  Położenie lokalu

   

   

   

  Powierzchnia
  w m²

  Stawka wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie netto (w zł)+ VAT wg obowiązujących przepisów

   

   

   

   

  Wadium

  (w zł)

   

  1.

  ul. Upalna 58,
  w piwnicy budynku żłobka

   

  6 m²

   

  6,11 + 1,41(VAT) = 7,52 zł

   

  200,00 zł

   

              Lokal użytkowy, ujęty w wyżej przedstawionej tabeli, przeznaczony jest
  na prowadzenie działalności handlowo – usługowej, magazynowo – składowej. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat.

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku, przy ul. Upalnej 58.

              Regulamin przetargu, wzór umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku, przy ul. Upalnej 58 oraz dostępne na stronie internetowej żłobka: www.zlobek.bialystok.pl, w zakładce BIP.

              Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto żłobka
  nr: 04 1240 1154 1111 0010 6226 4122, w terminie do dnia 21.03.2018 (dzień roboczy poprzedzający przetarg), a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Wynajmującego.

              Lokal powyższy znajduje się w posiadaniu dotychczasowego najemcy – umowa zakończyła się  z dniem 28.02.2018 r.

  Dotychczasowy najemca posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym
  w trybie przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu oraz wpłaci wadium
  w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu. Oświadczenie o przyjęciu wylicytowanej stawki należy złożyć w dniu licytacji, po jej zakończeniu do protokołu.

  W przetargu nie mogą brać udziału osoby/podmioty gospodarcze, które zalegają wobec Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku z opłatami czynszowymi.

  Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez powodu przyczyny.

  Szczegółowe informacje dotyczące w/w części nieruchomości można uzyskać
  w Żłobku Miejskim Nr 6 w Białymstoku – pokój dyrektora (I piętro) te. 85 661 21 85.

   

   

                                                                                                        Białystok, dnia 08.03.2018

   

  Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
  przy ul. Upalnej 58

  Ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony
  na pozostający w trwałym zarządzie żłobka najem lokalu użytkowego

   

   

   

  Lp.

   

   

   

  Położenie lokalu

   

   

   

  Powierzchnia
  w m²

  Stawka wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie netto (w zł)+ VAT wg obowiązujących przepisów

   

   

   

   

  Wadium

  (w zł)

   

  1.

  ul. Upalna 58,
  w piwnicy budynku żłobka

   

  290 m²

   

  6,11 + 1,41(VAT) = 7,52 zł

   

  6 542,00 zł

   

              Lokal użytkowy, ujęty w wyżej przedstawionej tabeli, przeznaczony jest
  na prowadzenie działalności handlowo – usługowej, magazynowo – składowej. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat.

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku, przy ul. Upalnej 58.

              Regulamin przetargu, wzór umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku, przy ul. Upalnej 58 oraz dostępne na stronie internetowej żłobka: www.zlobek.bialystok.pl, w zakładce BIP.

              Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto żłobka
  nr: 04 1240 1154 1111 0010 6226 4122, w terminie do dnia 21.03.2018 (dzień roboczy poprzedzający przetarg), a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Wynajmującego.

              Lokal powyższy znajduje się w posiadaniu dotychczasowego najemcy – umowa kończy się z dniem 19.03.2018 r.

  Dotychczasowy najemca posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym
  w trybie przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu oraz wpłaci wadium
  w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu. Oświadczenie o przyjęciu wylicytowanej stawki należy złożyć w dniu licytacji, po jej zakończeniu do protokołu.

  W przetargu nie mogą brać udziału osoby/podmioty gospodarcze, które zalegają wobec Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku z opłatami czynszowymi.

  Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez powodu przyczyny.

  Szczegółowe informacje dotyczące w/w części nieruchomości można uzyskać
  w Żłobku Miejskim Nr 6 w Białymstoku – pokój dyrektora (I piętro) te. 85 661 21 85.
   

   

   

   

  Załącznik  do zarządzenia nr 2/2018

  z dnia 25.01.2018

  Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6

  w Białymstoku

  Regulamin określający tryb wyłonienia  najemców  dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości  będących w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku stanowiących własność Miasta Białystok”

   

   

  Przepisy ogólne

  § 1

  1. Przetarg na najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących zasób gminy Białystok przeprowadza się w formie przetargu nieograniczonego ustnego lub pisemnego.

  § 2

  1. Przeprowadzenie przetargu wykonuje Komisja Przetargowa , powołana przez dyrektora Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku.
  2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 nie mogą wchodzić osoby pozostające z oferentem lub członkiem władz podmiotu przystępującego do przetargu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopni, osoby związane z w/w z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

  § 3

  1. Ogłoszenie o przetargu na najem lub dzierżawę nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej , na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz Żłobka Miejskiego nr 6.
  2. W ogłoszeniu o którym mowa w ust. 1 podaje się w szczególności informacje:

  1) o przedmiocie przetargu,

  2) o czasie i miejscu przetargu,

  3) owysokości wadium oraz o terminie i miejscu jego wpłacenia,

  4) o możliwości zapoznania się z regulaminem przetargu,

  5) o postanowieniach przyszłej umowy.

   

  § 4

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej opłaty ustalonej jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i stawki za metr wynajmu w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.
  2. W przypadku gdy kwota wadium jest niższa niż 1000 zł, dyrektor żłobka może ustalić jej wysokość  z pominięciem zasad wynikających z ust.1
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pisemnym, oprócz wpłaty wadium jest złożenie oferty spełniającej wymogi określone w ogłoszeniu o przetrgu.
  4. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  5. Wadium przetargowe zalicz się na poczet kaucji lub czynszu i opłat dodatkowych.

   

  Zasady przetargu ustnego

   

  § 5

  1. Przystępujący do przetargu ustnego przed jego rozpoczęciem, pod rygorem niedopuszczenia  do uczestnictwa w przetargu powinien:
  1. podać imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, REGON, opis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy,
  2. okazać dowód tożsamości ,
  3. okazać oryginał wpłaty wadium,
  4. złożyć pisemne oświadczenie:
  1. o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  2. o tym że znany jest mu stan nieruchomości oraz jest świadomy, iż na nim ciąży obowiązek uzyskania opinii i zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności,
  1. Każdy  uczestnik przetargu otrzymuje numer identyfikacyjny.  Licytacja odbywa się przez podniesienie ręki i głośne podanie proponowanej stawki.
  2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej stawki dalsze postąpienia nie będą przyjęte.
  3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 groszy.
  4. Przetarg jest ważny   bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
  5. Z postepowania przetargowego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji i osoba która wygrała przetarg.
  6. Protokół powinien zawierć:
  1. termin   i miejsce przetargu
  2. adres lokalu
  3. liczba osób biorących udział w przetargu
  4. cenę osiągniętą w przetargu
  5. imię ,nazwisko i adres osoby lub firmę, siedzibę podmiotu, który wygrał przetarg
  1. Wygrywający przetarg podaje do protokołu rodzaj działalności, jaka będzie prowadzona w lokalu.

   

  Zasady przetargu pisemnego

   

  § 6

  1. Oferty w przetargu pisemnym należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z napisem ,, Przetarg – oznaczenie nieruchomości”. Oferta powinna zawierać następujące dane :
  1. podać imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, REGON, opis właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy,
  2. okazać dowód tożsamości ,
  3. okazać oryginał wpłaty wadium,
  4. złożyć pisemne oświadczenie:
  1. o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  2. o tym że znany jest mu stan nieruchomości oraz jest świadomy, iż na nim ciąży obowiązek uzyskania opinii i zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności.
  1. Oferta zostanie oznaczona numerem porządkowym ,pod którym zostanie zarejestrowana w rejestrze z data i godzina wpływu.
  2. Elementy konieczne oferty, dobór kryteriów oceny oraz ich wagę określi Dyrektor żłobka.
  3. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła co  najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

  § 7

  1. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty gwarantującej osiągnięcie najkorzystniejszych warunków czy w postaci ceny czy też wyboru kontrahenta gwarantującego najwyższy stopień staranności przy wykonywaniu umowy.
  2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
  3. Część jawna odbywa się w obecności oferentów.
  4. W części jawnej komisja przetargowa :
  1. ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza czy wadia zostały wpłacone,
  2. kwalifikuje oferty do części niejawnej przetargu
  3. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  1. W części niejawnej komisja dokonuje wyboru oferty w oparciu o kryteria ustalone w ogłoszeniu o przetargu.
  2. O wynikach przetargu zawiadamia wszystkich uczestników na piśmie.
  3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub też komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty nie spełniają  warunków przetargu i nie dokonano wyboru.

   

  § 8

  1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia jego zamknięcia przeprowadza się drugi przetarg w którym może zostać obniżona stawka wywoławcza o 20%.
  2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia, umowa może zostać zawarta  w drodze bezprzetargowej wg stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji.
  3. Warunkiem uczestnictwa w negocjacji  jest dokonanie wpłaty zabezpieczającej zawarcie umowy określonej odpowiednio  w § 4 ust. 1 lub ust.2

  § 9

  1. Dotychczasowy najemca lokalu użytkowego lub dzierżawca nieruchomości, którego łączny okres najmu przedmiotowego lokalu lub dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi co najmniej 3 lata, posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu ustnego, o ile nie posiada zaległości czynszowych, wpłaci wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu. Oświadczenie o przyjęciu wylicytowanej stawki należy złożyć w dniu licytacji, po jej zakończeniu do protokołu.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiedni  w trybie przetargu pisemnego, przy czym prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i  terminie 5 dni od dnia powiadomienia   o przysługującym mu uprawnieniu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki własnej. Jeżeli dotychczasowy najemca złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, organizator przetargu dokonując oceny ofert przyjmuje tę ofertę jako najwyżej oceniana w kryterium ,,cena”.

  § 10

  1. Popisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg, następuje nie później niż 7 dni  od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku nie podpisania umowy z przyczyn niezależnych od wynajmującego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  2. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 1 umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie nieruchomości wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę lub złożyła najkorzystniejsza ofertę, po osobie która wygrała przetarg, pod warunkiem niewycofania przez te osobę wpłaconego wadium.

   

  § 11

  Regulamin zostaje zatwierdzony przez Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku i wchodzi w życie z dniem 01.01.2018.

  Załączniki do regulaminu:

  1. Druk ofert wraz z oświadczeniami oferenta przystępującego do przetargu.
  2. Projekt umowy najmu.

   

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1
  do Regulaminu określającego tryb wyłonienia najemców
   dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości będących  w trwałym zarządzie
  Żłobka Miejskiego Nr 6
  stanowiących zasób Miasta  Białystok

  OFERTA

  Na wynajem lokalu użytkowego w budynku Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku
  przy ul. Upalnej 58 o powierzchni ……………… przeznaczonego na prowadzenie ………………………………………………………………………………………………………………………….

  DANE PODSTAWOWE:

  Imię i nazwisko**/nazwa**/firma**

  OFERENTA

   

  Adres/siedziba

  OFERENTA

   

  Nr PESEL**/NIP**

  REGON

   

  Adres korespondencyjny

   

   

  Telefon, fax, tel. komórkowy

   

   

  Proponowana stawka czynszu netto+ VAT zg zobowiązującymi przepisami

  ………………………………. PLN

  Słownie:

   

  **niepotrzebne skreślić

   

  W przypadku nie wygrania przeze mnie przetargu, proszę, wpłacone na konto organizatora, wadium przelać na poniżej podane konto:

  w Banku

  ……………………………………………………………………………………………………………

  nr rachunku

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Składając niniejszą ofertę jako Najemca oświadczam, że:

  1. zapoznałem/am się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
  2. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
  3. nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, uzyskałem/am przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
  4. składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczam, że dany dokument jest zgodny z oryginałem;
  5. zobowiązuję się do zawarcia umowy o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy, w miejscu
   i terminie wyznaczonym przez Wynajmującego;

  Załączniki do ofert, stanowiące integralną część:

  1. ………………………………………………………
  2. ………………………………………………………
  3. ………………………………………………………

   

   

   

   

   

   

  …………………………, dnia ………………………..                                              …………………………………..

                                                                                                                                                   (podpis składającego ofertę)

   

   

  Załącznik n 2
  do Regulaminu określającego tryb wyłonienia najemców
   dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości będących  w trwałym zarządzie
  Żłobka Miejskiego Nr 6
  stanowiących zasób Miasta  Białystok

   

  UMOWA NAJMU LOKALU ………/………

   

  Zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:

  Miastem Białystok - Żłobkiem Miejskim Nr 6 w Białymstoku, ul. Upalna 58,

  reprezentowanym przez:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  zwanym dalej Wynajmującym

  a

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  zwanym dalej Najemcą.

  § 1

  1. Wynajmujący oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania lokalem użytkowym
   o powierzchni ……….. m² i ma prawo do oddania go na czas oznaczony do korzystania osobom trzecim, a w szczególności do zawarcia niniejszej umowy.
  2. Lokal użytkowy, o którym mowa w ust. 1, położony jest w Białymstoku przy ul. Upalnej 58 i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną.

  § 2

  Wynajmujący oddaje najemcy lokal opisany w § 1 z przeznaczeniem na prowadzenie
  działalności handlowo – usługowej i magazynowo – składowej.

  § 3

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………. do dnia ………….…....
  2. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  3. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej wykonanie wynikających z niej zobowiązań finansowych, stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od jej zawarcia.
  4. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych i będzie zarachowana na poczet przyszłych płatności związanych z najmem.

  § 4

  1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz Najmu w wysokości
   ……………………… (słownie …………………………………………...….. złotych) miesięcznie, wg stawki ………. zł/m² z góry do 7 dnia każdego miesiąca. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wynajmującego.
  2. Najemca ponosić będzie ponadto opłaty wg obowiązujących cen po zakończeniu miesiąca zgodnie z następującymi wielkościami:
  1. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków – wg odczytu podlicznika
  1. Obciążenie opłatami określonymi w ust. 2 nastąpi fakturą z terminem płatności 7 dni od daty wykonania usługi.
  2. Najemca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer ewidencyjny NIP ……………………… i upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
  3. Stawka miesięczna określona w ust. 1 będzie waloryzowana corocznie od 1 marca 2019 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty.

  § 5

  1. Dokonanie przez Najemcę wszelkich niezbędnych nakładów na obiekcie na koszy Najemcy nastąpi wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego.
  2. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu, ani oddawać go w podnajem osobom trzecim.
  3. Najemca zobowiązany jest do trzymania porządku oraz przestrzegania bezpieczeństwa ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najemca ponosi odpowiedzialność
   za zaniedbania w tym zakresie.
  4. Najemca zobowiązuje się do przeniesienia zabezpieczenia w postaci kraty bezpośrednio na wynajmowaną powierzchnię ułatwiając dostęp do pomieszczeń pralni.
  5. W razie naruszenia obowiązków wynikających z ust. 1, 2, 3 i 4 Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
  6. Obowiązki w zakresie właściwego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą, włamaniem itp. obciążają Najemcę.
  7. Najemca nie rości sobie żadnych roszczeń ze strony Wynajmującego co do wyposażenia lokalu zastanego w dniu podpisania umowy.
  8. Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, bez prawa żądania odszkodowania za poczynione nakłady na utrzymanie lokalu.
  9. Najemca nie będzie utrudniał Wynajmującemu dostępu do pomieszczeń w przypadku konieczności remontów.

  § 6

  1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów
   i bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty, jeśli Najemca zalega z zapłatą za dwa miesiące.
  2. Przekroczenie terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 7

  Najemca nie ma prawa oddawania lokalu w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.

  § 8

  Wszystkie szkody spowodowane przez Najemcę będzie usuwał Najemca na własny koszt.

  § 9

  1. Wszelka korespondencja do Najemcy będzie kierowana na następujący adres: …………………………………………………………………………………………..........
  2. O każdej zmianie adresu Najemca będzie niezwłocznie informował Wynajmującego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

  § 10

  Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

  § 11

  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  § 12

  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący a jeden Najemca.

   

   

   

             NAJEMCA                                                                                WYNAJMUJĄCY

   

                                                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Brak danych
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ewa Łupińska
  Publikacja dnia: 08.03.2018
  Podpisał: Jacek Malejko
  Dokument z dnia: 08.03.2018
  Dokument oglądany razy: 9495
MegaBIP free (2.09)